Environment / Miljöprofil

MILJÖPROFIL

Människan är helt beroende av naturen och ansvaret för miljön är allas vår ensak.

Sweden Car Transport AB skall medverka till en långsiktig och positiv miljöutveckling genom att i vår verksamhet arbeta för att minimera skadlig miljöpåverkan. Som transportföretag kan vi medverka till att fatta bra miljöbeslut genom att integrera miljöfrågorna i den dagliga verksamheten – det innebär att vi måste ge alla medarbetare kunskap i de miljöfrågor som rör våra produkter och tjänster, och uppmuntra till aktivt deltagande när det gäller åtgärder för att förbättra vår miljö. Det som kännetecknar vårt miljöarbete är att vi skall begränsa miljöpåverkan av vår verksamhet så långt det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det betyder att vi exempelvis beaktar miljöaspekter vid alla inköp och upphandlingar och prioriterar att arbeta med certifierade leverantörer och underleveratörer. Miljöarbetet skall inriktas på ständiga miljöförbättringar, minimering av materiell förbrukning och förebyggande av föroreningar. Ledningen för företaget ansvarar för inventering av företagets energianvändning, miljökrav för upphandling av tjänster och produkter, samt utbildning av personal i miljöfrågor. Vi strävar efter att ständigt utveckla, utvärdera och förbättra vårt verksamhetssystem och policy.

Trafiksäkerhetspolicy

Sweden Car Transport AB vill med sitt trafiksäkerhetsarbete alltid vara ett föredöme, vilket innebär att anställda och ledning inom företaget skall medverka till att, trafiksäkerhetsmål lokalt och nationellt kan uppnås. Bränslemängd, hastighet, utrullning och tomgångskörning mäts kontinuerligt. Den trafiksäkerhetspolicy som Sweden Car Transport AB följer är:

 • Alltid använda säkerhetsbälte
 • Respektera kör- och vilotidsregler
 • Respektera och följa gällande hastighetsbestämmelser
 • Respektera gällande vikt- längd- och breddbestämmelser
 • Säkra godset på ett ansvarsfullt sätt
 • Hålla avstånd till framförvarande fordon
 • Ta hänsyn till väglag och trafiksituation vid transportplanering och körning
 • Vara sprit- och drogfria
 • Hålla fordonen i trafiksäkert skick
 • Sträva efter att inte ta uppdrag som innebär att risk finns att vi måste bryta mot denna policy och dess innebörd
 • Tillse att samtliga medarbetare är informerade om och motiverade för att följa denna policy

Environmental profile

Man is totally dependent on the nature and responsibility for the environment is everyone’s business. Sweden Car Transport AB is to promote long-term and positive environmental development through our business work to minimize environmental damage. As carriers, we can help to make sound environmental decisions by integrating environmental issues into everyday business – it means we have to provide all employees with knowledge of the environmental issues relating to our products and services and encourage active participation in terms of measures to improve our environment. The characteristics of our environmental work is that we must limit our environmental footprint as far as practicable and economically feasible. This means that for example, we take into account environmental considerations in all purchasing and procurement and prioritizes work with certified suppliers and subcontractors. Environmental work will focus on continual environmental improvement, minimization of material consumption and pollution prevention. The management of the company are responsible for the inventory of its energy, environmental requirements for the procurement of services and products, and personnel training in environmental issues. We strive to continuously develop, evaluate and improve our business system and policy.

Road Safety Policy

Sweden Car Transport AB wants with its road safety work should always be a role model, meaning that employees and management within the company shall contribute to traffic safety locally and nationally can be achieved. Fuel capacity, speed, roll-out and idling measured continuously. The road safety policy that Sweden Car Transport AB follows is:

Always wear a safety belt
Respect driving and rest rules
Respect and abide by speed limits
Respect the weight length and width regulations
Secure the goods in a responsible manner
Keep distance from the vehicle ahead
Take into account road conditions and traffic in transport planning and execution
Be spirits and drug-free
Keep vehicles in a roadworthy condition
Strive not to take assignments that means that there is a risk that we must violate this policy and its implications
Ensure that all employees are informed and motivated to adhere to this policy