Miljöprofil

Människan är helt beroende av naturen och ansvaret för miljön är allas vår ensak.
Sweden Car Transport AB skall medverka till en långsiktig och positiv miljöutveckling genom att i vår verksamhet arbeta för att minimera skadlig miljöpåverkan. Som transportföretag kan vi medverka till att fatta bra miljöbeslut genom att integrera miljöfrågorna i den dagliga verksamheten – det innebär att vi måste ge alla medarbetare kunskap i de miljöfrågor som rör våra produkter och tjänster, och uppmuntra till aktivt deltagande när det gäller åtgärder för att förbättra vår miljö. Det som kännetecknar vårt miljöarbete är att vi skall begränsa miljöpåverkan av vår verksamhet så långt det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det betyder att vi exempelvis beaktar miljöaspekter vid alla inköp och upphandlingar och prioriterar att arbeta med certifierade leverantörer och underleveratörer. Miljöarbetet skall inriktas på ständiga miljöförbättringar, minimering av materiell förbrukning och förebyggande av föroreningar. Ledningen för företaget ansvarar för inventering av företagets energianvändning, miljökrav för upphandling av tjänster och produkter, samt utbildning av personal i miljöfrågor. Vi strävar efter att ständigt utveckla, utvärdera och förbättra vårt verksamhetssystem och policy.

Trafiksäkerhetspolicy

Sweden Car Transport AB vill med sitt trafiksäkerhetsarbete alltid vara ett föredöme, vilket innebär att anställda och ledning inom företaget skall medverka till att, trafiksäkerhetsmål lokalt och nationellt kan uppnås. Bränslemängd, hastighet, utrullning och tomgångskörning mäts kontinuerligt. Den trafiksäkerhetspolicy som Sweden Car Transport AB följer är:

 • Alltid använda säkerhetsbälte
 • Respektera kör- och vilotidsregler
 • Respektera och följa gällande hastighetsbestämmelser
 • Respektera gällande vikt- längd- och breddbestämmelser
 • Säkra godset på ett ansvarsfullt sätt
 • Hålla avstånd till framförvarande fordon
 • Ta hänsyn till väglag och trafiksituation vid transportplanering och körning
 • Vara sprit- och drogfria
 • Hålla fordonen i trafiksäkert skick
 • Sträva efter att inte ta uppdrag som innebär att risk finns att vi måste bryta mot denna policy och dess innebörd
 • Tillse att samtliga medarbetare är informerade om och motiverade för att följa denna policy