Leveransvillkor

Allmänna leveransvillkor
1.BOKNING OCH KONTAKT
Bokningar gör ni direkt via info@sctab.eu
Om du har frågor eller vill göra ändringar i pågående leverans kan du kontakta oss via:
info@sctab.eu eller +46 (0) 46 139640
Fullständiga bokningsuppgifter Dessa uppgifter måste finnas med i din bokning:

• Betalare / kund-ID • Ev. Bokningsnummer i hamn för vidare transport med båt.
• Uppgifter lastning samt lossning: Företag, adress, kontaktperson, telefonnummer och öppettider.
• Fordon: Märke, modell, regnr eller chassinummer.
Längd/höjd om större än 1 bilplats d v s 5,0 m lång, 1,7 m hög, sportbil, påbyggt chassi mm.
• Skick på fordonet om behov av vinschning, mm.

Avbokning, bomkörning
Logistiken kring en transport är många gånger väldigt komplicerad. En lastplanerad bil som bokas av, eller att överenskommen lastning på grund av avsändaren inte kan genomföras debiteras enligt prislista då vi har svårt att ersätta platsen med något annat fordon på samma sträcka.

Orderjusteringar
Orderjusteringar från kunden är kostnadsfria innan transporten är lastplanerad. Därefter debiteras omplantering eller avbokning enligt prislista för tilläggstjänster (om dessa påverkar lastplaneringen), till exempel ändrat klardatum, ändrad bilstorlek, ej körbar eller ändrad last- och lossningsort

Höga och långa bilar
I Europa är det totalhöjd 4,0 meter som gäller på stora vägar och därför är det viktigt att vi får reda på storleken på ditt fordon. Vårt mått för en standard personbil är max 5,0 m lång och 1,7 m hög. Om du har extrautrustning på taket som t ex en takbox är det totalhöjden som gäller. Meddela sådant vid bokning så att lastbilen som kommer har den plats som krävs.

Sportbilar, låga samt exklusiva bilar
Sportbilar, låga och exklusiva bilar behöver hanteras extra varsamt. De är i regel svårkörda med låga breda däck, hårda kopplingar, låg markfrigång, är breda samt har många hästkrafter som inte gärna vill smyga fram. Dessa bilar tar längre tid att lasta och innebär en extra kostnad. Är bilen dessutom lägre än 11 cm (den lägsta punkten på bilen mot marken) krävs även en speciell transportbil.

Körbar bil är en stor fördel
Vinschning upp på transportbilen innebär en extra kostnad. Försök därför, i de fall det är möjligt, att ha bilen körbar. Inte bara för stunden utan även så att den klarar 1 – 2 st. omlastningar vid behov (sker ibland i samband med transporter). Se även till att batteriet är laddat och att bränsle finns.

Om vinschning krävs
Vissa av våra lastbilar är utrustade med vinsch som kan spela upp rull- och styrbara fordon med t ex motorfel. I de fallen är det viktigt att tänka på att ha en bogseringsögla som är lättillgänglig och möjlig att använda. Observera att bilarna omlastas och ifall vinschning av någon anledning ej behövdes vid pålastning, kan det behövas vid t ex en omlastning. Det kan t ex handla om en bil vintertid med sommardäck som med hjälp av 3 – 4 st. personer puttas på transportbilen vid första pålastning. Dessa personer finns inte tillgängliga vid omlastningen och därför kan vinschning behövas. Även fordon utan bromsar måste i regel vinschas på. Om bilen saknar något hjul, har låsta bromsar eller annat kanske bilen måste lastas med truck. Samtliga dessa bilar kan innebära en säkerhetsrisk för chauffören, och det är därför viktigt att ni meddelar skick på bilen vid bokning så att rätt förberedelser kan göras. Vid vinschning och trucklastning tillkommer en avgift. Vid dessa transporter är det extra viktigt med tillgängligheten där bilen står.

Krockade bilar
Krockade bilar eller renoveringsobjekt kan ha delar som skulle kunna falla av under transporten. Det är avsändarens eller beställarens skyldighet att fästa bräckliga delar för att undvika detta. Fordonet måste vara i transportdugligt skick och då skada på eget eller annans gods orsakas genom fel eller försummelse av avsändare/beställare har SCTAB rätt att kräva ersättning för uppkommen skada.

Motorer som ej får startas
Om du av någon anledning ej vill att din motor startas under transporten är det viktigt att du tydligt informerar om detta genom följande:
1. Vid bokning hos SCTAB, meddela tydligt att bilen ej får startas.
2. Fäst ett A4-ark på ratten i din bil, där det står ”STARTA EJ MOTORN” med stora tydliga bokstäver.
Om du inte följer denna anvisning kan vi ej ansvara för skador relaterade till ovan.
Samma anvisning gäller för annan viktig information som vi bör känna till.

Tillgänglighet till den plats bilen står på
Tänk på tillgängligheten till den plats där din bil står. Transportbilen är en långtradare som inte kan ta sig in på smala snåriga gator.
På vintern har dessutom våra chaufförer extra svårt att ta sig fram med lastbilarna. Om din bil står otillgängligt finns det två alternativ:
1. Gör upp med chauffören om lämplig lastplats och ta fordonet dit.
2. Du meddelar SCTAB om detta och begär en hämtning med bärgningsbil.
Detta innebär i regel en extra kostnad för kunden.

TRANSPORT
Aviseringar innan lastning
När transport bokats som klar för hämtning förväntas fordonet vara klart att hämtas, d v s finnas på den adress som uppgetts vid bokning och ej in-parkerad eller översnöad. Vi är medvetna om att ni som kund inte kan sitta och vänta i ett antal dagar på vårt samtal, och vi försöker därför vara så flexibla som möjligt. I vissa fall lämnar/hämtar chauffören/föraren bilen på en bensinmack eller bilfirma, i andra fall hämtar vi bilen vid hemmet eller liknande. Chaufförerna jobbar normalt mellan kl. 07.00 och 22.00 men ska alltid avisera dagtid. Ibland hör vi av oss kort innan vi är på plats och orsaken kan då vara en tidigare kund som inte varit tillgänglig och att vi då fått möjlighet att ta er bil istället.
Begränsade öppettider kan vara en orsak till att leveransen tar längre tid och vi är väldigt tacksamma för din hjälp att sköta lastning/lossning så smidigt det bara går.
Om planering, avbokning, bom, väntetid och annat arbete
När det gäller transporter som SCTAB inte kan utföra enligt gjord bokning trots telefon eller e-post aviseringar, så ser vi följande orsaker och följder:
EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER: Om planering, avbokning, bom och väntetid
• 15 minuter per fordon är en rimlig tid för att stanna, förbereda, hämta nycklar och bil, lasta, surra, packa ihop lastbilen och åka. Därefter debiteras väntetid enligt prislista för tilläggstjänster.
• Att ta bort rimligt med snö och parkera om några bilar som står i vägen ingår i vår service. Men om detta blir omfattande eller lastningen tidskrävande debiteras detta enligt prislista för tilläggstjänster. OBS!
Om det krävs att vi flyttar på fordon som står i vägen för fordon bokade för transport av SCTAB, ansvarar vi ej för dessa fordon då de ej är under transport av oss. Detta p.g.a. de inte omfattas av vår försäkring.
• Om vi inte får kontakt med avsändaren efter aviseringar och nya försök begärts och gjorts men utan framgång, makuleras bokningen hos SCTAB och kund meddelas. En avbokningsavgift debiteras.

REKLAMATION

Dokumentation, skador
SCTAB är väldigt mån om att undvika transportskador, och det samma gäller missförstånd om tidigare skador. I största mån fotograferas bilarna innan lastning och synas efter skador. Fordonen är ibland snötäckta, smutsiga och lastas i mörker eller dåligt väder, vilket gör det omöjligt att upptäcka alla defekter. Smärre skador såsom t ex repor och bucklor på begagnade, havererade eller ej konditionerade bilar eller godsets egen beskaffenhet att lätt fördärvas t ex genom bräckage, läckage, rost, känslighet för kyla och värme, frånvaro av eller bristfälligt emballage kan SCTAB ej ersätta.

Om en transportskada inträffat
Om olyckan varit framme och chauffören har orsakat en transportskada meddelar han kunden och trafikledningen om detta. Vi behöver sedan foto på skadan samt en kostnadskalkyl typ Cabas från dig. Be din närmaste plåtverkstad om hjälp med detta. Om du som kund misstänker att vi har orsakat en skada som chauffören ej har upptäckt ska anmälan med foto skickas till SCTAB inom tjugofyra (24) timmar eller närmaste vardag efter mottagandet. OBS! Förutsättningen för att vi ska kunna hantera reklamationen är att fordonet ej har flyttats efter det att vår chaufför lossat det hos mottagaren. Bilder tagna innan bilen flyttats samt förklaring av eventuell transportskada skickas till reklamation@sctab.eu . SCTAB eller försäkringsbolaget har rätt att besiktiga skadan före reparation. Fordran mot SCTAB enligt dessa bestämmelser upphör, om inget ersättningsanspråk i form av faktura kommit SCTAB tillhanda inom ett (1) år från den dag SCTAB avlämnat godset.

SCTAB ansvar och transportansvarsförsäkring
SCTAB ansvar börjar när vi tar om hand om ditt fordon/gods för lastning och upphör när fordonet/godset levererats på överenskommen plats och sätt. Före omhändertagandet och efter leveransen står därför beställaren eller ägaren för risk och försäkring. SCTAB ansvarar endast för skada på eller förlust av fordonet/godset under ansvarstiden. SCTAB transportansvarsförsäkring enligt NSAB2015, ersätter normalt 80 kr/kg vid inträffad skada vid utrikestransport och 150 kr/kg vid inrikestransport.
Exempelvis, om er bil väger 1000 kg ersätter försäkringen med maximalt 80 000 kr, medan en MC eller snöskoter som bara väger 100 kg ersätts med maximalt 8000 kr.

Skadade eller förekomna detaljer ersätts till nettovärde. SCTAB ansvarar inte för extra kostnader, eller värdeminskning, i samband med ett skadefall. Mer info i NSAB2015. Om ditt fordon är påställt och helförsäkrat, eller om fordonet har en vagnskadegaranti, omfattas vissa skadehändelser under transporten av er egen bilförsäkring, (läs vidare i era egna bilförsäkringsvillkor). Observera! En varuförsäkring på er bil är en allriskförsäkring och omfattar de flesta typer av skadehändelser, varför vi alltid rekommenderar er att teckna denna. Ersättning vid skada eller förlust grundas på det nettovärde godset hade vid avsändandet. Lackering ersätts enligt så kallad nettoprislista. Oavsett om reklamation gjorts inom utsatt tid kan inte SCTAB hållas ansvarig för skador som funnits innan omhändertagandet, inte heller för skador som rimligtvis ej kan ha uppkommit av SCTAB. För omständigheter utanför transportörens kontroll tillämpas Force majeure. Stenskott är ett exempel på detta.

EKONOMI
PDF-fakturor Vid fakturering skickar vi fakturan som en bifogad PDF-fil via e-post. Detta är både enkelt och miljövänligt. Du som föredrar en pappersfaktura, kan få detta mot en avgift. Trängselskatt Vid lastning och lossning inom zonerna för trängselskatt tillkommer en kostnad för detta. Detta regleras i prislista eller i avtal. SCTAB reserverar sig även för andra statliga pålagor. Bränslepriser I de fall bränslepriserna stiger onormalt kan ett bränsletillägg för våra transporter tillkomma. Det meddelas i så fall till våra kunder innan det sker.
Trängselskatt Vid lastning och lossning inom zonerna för trängselskatt tillkommer en kostnad för detta. Detta regleras i prislista eller i avtal. SCTAB reserverar sig även för andra statliga pålagor.
Betalningsvillkor vid fakturering är 10 dagar vilket innebär att fakturan ska betalas inom 10 dagar från faktureringsdag.
När du gör en beställning hos oss, oavsett hur den är gjord så innebär detta att du även godkänner leveransvilkoren enligt ovan.

Delivery Terms
General delivery terms
1. BOOKING AND CONTACT
You make reservations directly at info@sctab.eu
If you have any questions or would like to make changes to an ongoing delivery, please contact us via:
info@sctab.eu or +46 (0) 46 139640
Full booking details These details must be included in your booking:

• Payer / customer ID • Ev. Reservation number in port for further transport by boat.
• Data loading and unloading: Company, address, contact person, telephone number and opening hours.
• Vehicle: Brand, model, regno or chassis number.
Length / height if greater than 1 car space ie 5.0 m long, 1.7 m high, sports car, body mounted chassis etc..
• Condition of vehicle on winch need, etc.

Cancellation, boom run
The logistics of a transport are many times very complicated. A load planned car that is booked off, or that agreed loading due to the shipper cannot be carried out is charged according to the price list as we have difficulty replacing the place with any other vehicle on the same route.

orders Adjustments
Order adjustments from the customer are free of charge before the shipment is scheduled. Thereafter, transplantation or cancellation will be charged according to the price list for additional services (if these affect cargo planning), for example, changed clearance date, changed car size, non-drivable or changed loading and unloading location

Tall and long cars
In Europe, the total height of 4.0 meters applies to major roads and therefore it is important that we find out the size of your vehicle. Our standard for a standard passenger car is a maximum of 5.0 m long and 1.7 m high. If you have extra equipment on the roof such as a roof box, the total height applies. Notify when booking so that the truck arrives will have the space required.

Sports cars, low and exclusive cars
Sports cars, low and exclusive cars need to be handled extra carefully. They are usually difficult to drive with low wide tires, hard couplings, low ground clearance, are wide and have many horsepower that do not want to sneak forward. These cars take longer to load and involve an extra cost. If the car is also lower than 11 cm (the lowest point of the car towards the ground) a special transport car is also required.

Drivable car is a big advantage
Winching up on the truck means an extra cost. Therefore, if possible, try to have the car drivable. Not just for the moment but also so that it can handle 1 – 2 reloads, transshipment if necessary (sometimes in connection with transport). Also make sure the battery is charged and that there is fuel.

If winching is required
Some of our trucks are equipped with winches that can play rolling and steerable vehicles with engine failure. In those cases, it is important to think about having a towing eye that is easily accessible and possible to use. Note that the cars are reloaded and if winching for some reason was not needed during loading, it may be needed in, for example, a reloading. It can for example be a car in winter with summer tires which with the help of 3 – 4 pieces. people are put on the truck at first load. These people are not available at the reload and therefore winching may be needed. Vehicles without brakes must, as a rule, be winched on. If the car lacks a wheel, has locked brakes or else the car may need to be loaded with a forklift. All of these cars can pose a safety risk to the driver, and it is therefore important that you notify the condition of the car when booking so that the correct preparation can be made. There is a charge for winch and forklift loading. In these transports, the accessibility of the car is particularly important.

Crashed cars
Crashed cars or renovation objects may have parts that could fall off during transport. It is the responsibility of the consignor or orderer to attach fragile parts to avoid this. The vehicle must be in transportable condition and when damage to own or other goods is caused by fault or neglect of the consignor / orderer, SCTAB has the right to claim compensation for damages incurred.

Engines that must not be started
If for some reason you do not want your engine started during transport, it is important that you clearly inform this by the following:
1. When booking with SCTAB, clearly state that the car must not be started.
2. Attach an A4 sheet to the steering wheel of your car, which says “DON’T START THE ENGINE” in capital letters.
If you do not follow this instruction, we cannot be held responsible for any damage related to the above.
The same instructions apply to other important information that we should be aware of.

Accessibility to the place the car is at
Think about the availability of the place where your car is located. The truck is a truck that cannot enter narrow narrow streets.
In winter it is more difficult to maneuver the truck.
If your car is inaccessible, there are two options:
1. Check with the driver for the appropriate loading space and take the vehicle there.
2. You notify SCTAB of this and request a recovery truck.
This usually means an extra cost to the customer.

TRANSPORT
Notifications before loading
When transport is booked as ready for pickup, the vehicle is expected to be ready to be picked up, ie located at the address stated at the time of booking and not parked or overcrowded. We are aware that you as a customer cannot sit and wait for a number of days on our call, and we are therefore trying to be as flexible as possible. In some cases, the driver leaves the car at a petrol station or car company, in other cases we pick up the car at home or similar. The drivers normally work between noon. 7am and 10pm but should always announce daytime. Sometimes we hear from us shortly before we are there and the reason may then be a former customer who was not available and that we were then given the opportunity to take your car instead. Limited opening hours can be a reason why the delivery takes longer and we are very grateful for your help in handling loading / unloading as smoothly as possible.

About planning, cancellation, boom, waiting time and other work
When it comes to transport that SCTAB cannot carry out according to the booking made despite telephone or email notifications, we see the following causes and consequences:

EXAMPLES OF MEASURES: About planning, cancellation, boom and waiting time
• 15 minutes per vehicle is a reasonable amount of time to stop, prepare, collect keys and car, load, acidify, pack the truck and go. Waiting time is then charged according to the price list for additional services.
• Reasonably clear of snow and move some cars if any cars are standing in the way are included in our service. However, if this becomes extensive or the loading takes time, this is charged according to the price list for additional services. NOTE!
If it is required that we move vehicles that stand in the way of vehicles booked for transport by SCTAB, we are not responsible for these vehicles as they are not being transported by us. This because they are not covered by our insurance.
• If we do not get in touch with the sender after notifications and new attempts are requested and made but without success, the booking with SCTAB is canceled and the customer is notified. A cancellation fee will be charged.

COMPLAINT

Documentation, damage
SCTAB is very concerned about avoiding transport damage, and the same goes for misunderstandings about past injuries. To a large extent, the cars are photographed before loading and checked so that the car is not damaged. The vehicles are sometimes snow-covered, dirty and loaded in dark or bad weather, making it impossible to detect any defects. Minor damages such as scratches and dents on used, wrecked or unconditioned cars or the property’s own nature that can easily be destroyed, for example by breakage, leakage, rust, sensitivity to cold and heat, absence of or inadequate packaging, SCTAB cannot replace.

If a transport damage has occurred
If the accident has occurred and the driver has caused a transport injury, he will notify the customer and the traffic management. We then need a photo of the damage and a cost calculation type Cabas from you. Ask your nearest car plate workshop for help with this. If you as a customer suspect that we have caused an injury which the driver has not discovered, the notification with photo should be sent to SCTAB within twenty-four (24) hours or the nearest working day after receipt. NOTE! The prerequisite for us to handle the complaint is that the vehicle has not been moved after our driver unloaded it at the receiver. Photos taken before the car was moved and an explanation of any transport damage are sent to reklamation@sctab.eu. SCTAB or the insurance company has the right to inspect the damage before repair. The claim against SCTAB in accordance with these provisions will cease if no claim for compensation in the form of invoice has been received by SCTAB within one (1) year from the date SCTAB delivered the goods.

SCTAB liability and transport liability insurance
SCTAB responsibility begins when we take care of your vehicle / goods for loading and ends when the vehicle / goods are delivered in the agreed location and manner. Therefore, before the disposal and after delivery, the client or owner is responsible for risk and insurance. SCTAB is only responsible for damage to or loss of the vehicle / goods during the transportation period. SCTAB transport liability insurance according to NSAB2015, normally reimburses SEK 80 / kg in the event of damage in foreign transport and SEK 150 / kg in domestic transport.
For example, if your car weighs 1000 kg, the insurance will cover a maximum of SEK 80,000, while a motorcycle or snowmobile that only weighs 100 kg will be replaced by a maximum of SEK 8,000.

Damaged or damaged details are replaced at net worth. SCTAB is not responsible for any extra costs, or a reduction in value, in the event of an injury. More info in NSAB2015. If your vehicle is damaged and fully insured, or if the vehicle has a car damage guarantee, certain damage events during transport are covered by your own car insurance, (read on in your own car insurance terms). Note! A car insurance on your car is a full-service insurance and covers most types of damage events, which is why we always recommend you to take this out. Compensation for damage or loss is based on the net value the goods had at the time of shipment. Varnishing is replaced according to the so-called net price list. Regardless of whether a complaint has been made within the stipulated time, SCTAB cannot be held liable for damages that existed prior to the treatment, nor for damages that cannot reasonably have been caused by SCTAB. For circumstances beyond the carrier’s control, Force majeure is applied. Stone shot is an example of this.

ECONOMY
PDF Invoices When invoicing, we send the invoice as an attached PDF file via e-mail. This is both simple and environmentally friendly. If you prefer a paper invoice, you can get this for a fee. Congestion tax When loading and unloading within the congestion tax zones, there is an expense for this. This is regulated in the price list or in agreements. SCTAB also reserves itself for other governmental orders. Fuel prices In the event that fuel prices rise abnormally, a fuel surcharge for our transport may be added. In this case, it is communicated to our customers before it happens.
Congestion tax When loading and unloading within the congestion tax zones, there is an expense for this. This is regulated in the price list or in agreements. SCTAB also reserves itself for other governmental orders.
Payment terms for invoicing are 10 days, which means that the invoice must be paid within 10 days from the invoicing day.
When you place an order with us, no matter how it is made, this means that you also accept the delivery terms as above.